tillage1.jpgtillage2.jpg

Historie našeho sboru


Sbor dobrovolných hasičů „Čeňka Prokopa“ Přední Ptakovice byl založen 18. dubna 1936 na podnět obecního zastupitelstva ze dne 17. dubna 1936. Sbor byl založen pro část Přední Ptakovice, Podsrp, Podsrpenská a Volyňské ulice.

 

Zakládající členové sboru v roce 1936:

  Starosta:   Kopecký Václav  
  Náčelník (velitel):   Šedivý Josef  
  Zbrojmistr:   Uhlík František  
  Jednatel:   Cvejn Jaroslav  


Členové:

  Barvíř Josef   Bradáč Jan  
  Boudal Josef   Kuncl František  
  Dub František   Mařík Karel  
  Frnoch Jan   Muknšnábl Jan  
  Funda František   Němejc Bohumil  
  Hejlek Jan   Sádlo Ladislav  
  Hofírek Rudolf   Šedivý Josef ml.  
  Kokrda Karel   Šťastný František  
  Kubovec Josef   Uhlík Václav  
      Vadroň Jan

 

Úkolem sboru bylo chránit životy a majetek spoluobčanů nejen při požáru a živelných pohromách, ale i v době příští, kdy zahraničí bylo rozbouřeno vřavou válečnou a mohlo dojít k leteckému nebo plynovému napadení. Sbor má zapůjčenou ruční čtyřkolovou stříkačku od dobrovolných hasičů Strakonice II, která je ovšem v nevyhovujícím stavu. Proto žádá v roce 1937 obecní zastupitelstvo Předních Ptakovic o peněžní zápůjčku na novou motorovou stříkačku. Ta byla zakoupena v roce 1938 – jednalo se o motorovou stříkačku od firmy „ EBERT“ zn. EB 29429 se čtyřválcovým motorem o síle 32/35 HP,která dávala výkon 1200 – 1300l/min. Tento nákup byl důležitý, protože obec Přední Ptakovice měla v roce 1938 121 popisných čísel a 1250 obyvatel. V roce 1939 sbor uvažuje o koupi motorového vozu ke stříkačce. Pro nepříznivý stav finanční a nejistou dobu je nákup vozidla odložen na pozdější dobu. V roce 1939 dle nových protektorátních předpisů došlo ke změně názvu na „Hasičský sbor v Předních Ptakovicích“. Sbor má v tomto roce 25 činných členů, z toho 3 ženy a celkem 118 řádně platících přispívajících členů. V roce 1940 odchází z funkce velitele Kopecký Václav a na jeho místo je valnou hromadou zvolen Uhlík František a do funkce zbrojmistra je zvolen Vadroň Jan. V roce 1941 je zakoupen automobil „Chrysler“ jako přípřež pro motorovou stříkačku, čímž se stává sbor mobilnějším. Do konce války je díky různým nařízením ze strany „protektorátu“ činnost sboru ( a to nejen našeho ) silně utlumena. Po válce je opět obnovena činnost sboru. V roce 1947 je konstatováno, že vozidlo Chrysler je nepojízdné a je nutná jeho oprava nebo pořízení nového vozidla. Tato situace se přenesla plynule do roku 1948, kdy je projednávána koupě nového vozidla, protože se starým jsou neustále technické problémy. Potíže ovšem dělá i sehnání jiného vozidla. Z těchto důvodů dochází ke koupi nákladního vozidla „Opel Blitz“ až v červenci 1950. V roce 1951 dochází ve Strakonicích ke sloučení sborů s názvem „Dobrovolní hasiči města Strakonice“. Název Sboru je nyní „ Hasičský sbor Strakonice III.četa“. V roce 1952 se stává starostou sboru Švehla Jaroslav a velitelem Vadroň Jan. V tomtéž roce vyjíždí sbor k osmi požárům. Sbor dále žádá o opravu a nástavbu hasičské zbrojnice. V roce 1954 sbor aktivně pomáhal při povodních, které zasáhly též Strakonice. Na této akci, při evakuaci občanů města, se podíleli všichni členové. Díky tomu, že zbrojnice není přestavěna, se všechny schůze konají v hostinci „ U Kořána“ na Podsrpu. V roce 1958 je započata přestavba zbrojnice a předělení bunkru. Tuto práci vykonává OSP Strakonice a termín přestavby není dodržen. Podle plánů měla být přestavba hotova do poloviny roku 1958, ale oprava se protáhla až do poloviny roku 1960. V roce 1960 má sbor 37 činných členů. Dochází ke změně funkcí a velitelem se stává Brázda Karel, předsedou (starostou ) zůstává Švehla Jaroslav, zástupce předsedy Vadroň Jan, zástupce velitele Petráš Václav. Byli přijati noví členové z Hajské a Podsrpu. Z těchto nově příchozích členů vzniká v roce 1961 nové odloučené družstvo v Hajské pod vedením Sokola Josefa. V témže roce, po 25 letech činnosti, odchází z funkce jednatele Cvejn Jaroslav a nahrazuje ho ve funkci Vondrášek František. Začínají problémy s vozidlem – prasknul chladič a auto je nepojízdné. Chladič je zaslán na opravu do Prahy a teprve po půlroce je sbor opět akceschopný. V roce 1964 je vybudován na Podsrpu nový kulturní dům v „akci Z“. Na této akci se podílela aktivně větší část členů sboru a bylo zde odpracováno 2 667 brigádnických hodin. V roce 1966 je odhlasováno, že vozidlo Opel Blitz se odevzdá na MěNV a bude požádáno o nové, nebo i starší, ale spolehlivější auto. Tímto začalo jednání o výměně vozidla, které se ale opět protáhlo na další dva roky. Vozidlo je dočasně v provozu, a v roce 1967 se účastní natáčení filmu „Je po válce“. I přes špatný technický stav se z Prahy vrátilo auto po vlastní ose, i když s velkými problémy, a ve zbrojnici hned po příjezdu zůstává nepojízdné. Je opětovně žádáno o přidělení nového vozidla. V témže roce je zvolen do funkce velitele Petráš Václav ( současně je místopředseda sboru). V roce 1968 je náš sbor opětovně požádán o zapůjčení vozu na natáčení filmu „Most u Remagenu“, ale vozidlo již není provozuschopné. Z tohoto důvodu je Opel Blitz koncem roku prodán místnímu JZD a jako jeho náhrada je zapůjčeno od Strakonic II vozidlo PRAGA RN z civilní obrany,které přebral Mareš Jaroslav a začal zastávat funkci strojníka. V úvahu přicházelo i to, že vozidlo bude v roce 1969 vráceno a jako náhradu dostane sbor buď PRAGU V3S po GO nebo TATRU 805. K této variantě však nedošlo a tak PRAGA RN slouží sboru dodnes, díky starostlivosti členů sboru pod vedením Mareše Jaroslava, kteří se o vozidlo starali v průběhu 70. až 90.let a v novém tisiciletí převzali jeho údržbu mladší členové , kteří přišli do sboru po roce 2000. V roce 1970 se stává velitelem Hofírek Rudolf, ve funkci předsedy(starosty) zůstává Švehla Jaroslav, jednatel Vondrášek František, strojník Mareš Jaroslav. Také vzniká samostatný sbor hasičů v Hajské, čímž přichazí sbor o pět členů. V polovině roku 1971 odchází z funkce předsedy Švehla Jaroslav a z funkce velitele Hofírek Rudolf. Do těchto funkcí jsou zvoleni Komrska Václav a Mareš Jaroslav. Pod vedením nového velitele Mareše Jaroslava dochází na podzim tohoto roku k založení družstva mladých požárníků. Ti se přihlašují do soutěže mladých požárníků „ Plamen“ a v roce 1972 postupují z okresního kola do krajského, kde v soutěži obsadili sedmé místo. V roce 1973 bylo mládežnické družstvo vyhlášeno jako nejlepší v okrese spolu s mládežníky ze Skočic a Zadních Zborovic. V tomtéž roce dostává sbor za starou nevyhovující stříkačku novou PPS – 12, která slouží jak mládežnickému sportu, tak i potřebám mužstva mužů. Mladí požárníci se osm let zůčastňovali okresního kola v soutěži „Plamen“, kde obsazovali v průběhu všech let pěkná místa ve středu tabulky startujících mužstev. V roce 1978 obsadil pěkné 12. místo z celkových 28 mužstev. Mladí požárníci zde působili v letech 1971 – 1979. Poté pro nedostatek dorostu činnost mladých požárníků zaniká. Od roku 1973 až do roku 1977 je velitelem Marešem na MěNV žádáno o nové vozidlo AVIA s nástavbou, avšak dle sdělení MěNV je do okresu dodáváno malé množství těchto vozidel ( za poslední 4 roky do okresu přidělena 3 vozidla) a touto technikou jsou přednostně vybavovány sbory, které zajišťují trvalou 24 hodinovou pohotovost. S naším sborem není počítáno pro zásahy v sousedních obcích (z důvodu neschopnosti sboru zajistit 24 hodinovou pohotovost tak, aby byl zahájen hasební útok do 20 minut) a proto sboru musí stačit přidělené vozidlo PRAGA RN, které bylo do roku 1979 majetkem ministerstva obrany a teprve v tomto roce je převedeno na sbor Přední Ptákovice. Z tohoto důvodu je na vozidle provedena oprava automobilové stříkačky AS - 16, výměna motoru, spojky, výfukového a brzdového systému, oprava chladiče, dveří, montáž majáků a ostatní drobné práce, tak aby vozidlo bylo plně funkční pro potřeby sboru. V roce 1977 byl ustanoven Městský výbor PO, kde do funkce místopředsedy byl zvolen velitel sboru Přední Ptákovice Mareš Jaroslav. V roce 1980 je zvolen do funkce předsedy (starosty) Růth František. V tomto roce má sbor 45 členů. V 80. letech pod vedením předsedy Růtha a velitele Mareše se celkově zvedla, i přes některé problémy při jednáních s MěNV, úroveň sboru. Pořádalo se celkem velké množství kulturních a sportovních akcí, převážně v kulturním domě na Podsrpu, ve spolupráci s Osvětovou Besedou pod vedením ředitele školy a člena sboru Hornického Josefa. Tyto akce přinášely nemálo starostí s organizací, ale z druhé strany i finanční prostředky do pokladny sboru. Sbor se také zúčastňuje různých soutěží v požárním sportu. Díky svědomitosti strojníka Vadroně Jana ml. je technika udržována v perfektním a tedy provozuschopném stavu. V roce 1985 odchází z funkce jednatele po 24 letech Vondrášek František a nahrazuje ho Vondrášek František ml. V roce 1990 dochází k reorganizaci hasičských sborů a tím pádem dochází ke změně názvu na „Sbor dobrovolných hasičů Přední Ptákovice – Podsrp“. V tomto roce má sbor 44 členů, z toho 11 žen.V devadesátých letech činnost sboru trochu pokulhává, neboť se nedaří přijímat nové a mladé členy. V roce 1997 se stává starostou sboru ing. Papež Josef. V těchto letech v oblasti požárního sportu se stalo tradicí zúčastňovat se pohárové soutěže veteránů na Pražáku. V roce 2002 jsou do sboru přijati noví mladší členové, kteří pokračují v nastavené tradici soutěže na Pražáku a zúčastňují se i jiných veteránských soutěží. V roce 2005 odchází, po 34 letech, z funkce velitele Mareš Jaroslav a z funkce jednatele Vondrášek František, po 20 letech. Do funkce velitele byl zvolen Dub Richard a do funkce jednatele Bláha Pavel. V roce 2007 jsou do sboru přijati mladí členové, kteří se po delší době věnují požárnímu sportu v kategorii muži.